Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

AVUI: Poc ennuvolat 29ºC|13ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
BUTLLETÍ

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Dona't d'alta facilitant-nos el teu correu electrònic i puntualment rebràs el butlletí d'activitats i  les notícies més destacades 

Pàgines
marc legislatiu
Marc legislatiu covid-19

El CSE nexes continuarà donant serveis a les empreses de forma telemàtica.
Podeu contactar per telèfon al 931 185 195 o bé per correu electrònic a promocio@santsadurni.cat

Crisis Sanitaria COVID-19 Selección y ordenación: Editorial BOE Edición actualizada a 6 d'abril de 2020 enllaç

TEIXIT PRODUCTIU I MERCAT DE TREBALL INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE EL MARC NORMATIU EN RELACIÓ AL COVID-19

Marc Normatiu


Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado  

Órgan: Ministeri de Sanitat  BOE


Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Órgan: Ministeri de Sanitat BOE


Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.

Órgan: Ministeri de Sanitat  BOE  

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad  

Órgan: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana BOE

  

DECRET 55/2020, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

Òrgan: Departanent de Treball, afers socials i famílies ENLLAÇResolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Òrgan: Congreso de los Diputados ENLLAÇ

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Òrgan: Jefatura del Estado REAL DECRET  BOE  

Resolució  TSF/881/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  

Òrgan: Departanent de Treball, afers socials i famílies ENLLAÇ  RESOLUCIÓ


Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Òrgan: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática  ENLLAÇ


Resolució EMC/830/2020, de 7 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement (ref. BDNS 502392).  

Òrgan: Departament d'Empresa i Coneixement  ENLLAÇ


Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

Òrgan: Jefatura del Estado  ENLLAÇ


Orden TED/320/2020, de 3 de abril, pel que es desenvolupen determinats aspectes del dret a la percepció del bonus social per part de treballadors autònoms que hagin cesat la seva activitat o hagin vist reduida la seva facturació com a conseqüència del COVID-19 i es modifica el model de sol·licitud del bonus social per a treballadors autònoms, establert a l' Anexe IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries a l'ámbito social y econòmic per a fer front al COVID-19.

Òrgan: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  ENLLAÇ


Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916)

Òrgan: Departament de Treball, Afers Socials I Famílies  ENLLAÇ


Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Òrgan:Jefatura del Estado   ENLLAÇ


Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per afacilitar el trajectes necesaris entre el lloc de residència i el lloc de treball.

Òrgan: Ministerio de Sanidad    ENLLAÇ


Real Decreto-Ley 10/2020, del  29 de març, pel mitjà del qual es regula un permís retribuit i recuperable per aqulles persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis esencials, amb la finalitat de reduir  la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. 

Òrgan: Jefatura del Estado   ENLLAÇ


Real  Decreto. Ley   9/2020, del 27 de març, per mitjà del quals s'adopten mesures complementàries, a l'àmbit laboral, per tal de alleugerir els efectes derivats del  COVID-19.

Òrgan: Jefatura del Estado  ENLLAÇ


Real Decreto 476/2020, del 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Real Decreto 463/2020, del 14 de març,en virtut del quals es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària oca pel COVID-19. 

Òrgan: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática  ENLLAÇ


Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, per la que es publica l 'Acord del Consell de Ministres del 24 de març de 2020, pel que s'aproven les característiques  del primer tram de la línea d'avals de l'ICO per a empreses i  autónoms, per a alleugerir els  efectes económics del COVID-19.

Òrgan: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  ENLLAÇ


Real Decreto 465/2020, del  17 de març, pel que es modifica el Real Decreto 463/2020, del 14 de març,  que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel  COVID-19.

Òrgan:Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ENLLAÇ


Real Decreto-ley 8/2020, del 17 de març, de  mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del  COVID-19.

Òrgan: Jefatura del Estado  ENLLAÇ


Real Decreto 463/2020, del 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a  la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Òrgan:Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática  ENLLAÇ


Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de març  pel que s'adopten mesures urgents per a donar resposta a l'impacte econòmic del  COVID-19.

Òrgan: Jefatura del Estado  ENLLAÇ


Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de març, pel que s'adopten determinades mesures urgents a l'ámbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Òrgan: Jefatura del Estado  ENLLAÇ  

logo ajuntmaent          logo DIBA        nexes
© Nexes
Doctor Barraquer, núm.3-5. 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: +34 931 185 195
c/e Àrea Empresa i Emprenedors: promeco@santsadurni.cat
c/e Àrea Ocupació: socupacio@santsadurni.cat
Atenció al públic: MATINS (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h) | TARDES (dimecres i dijous de 15 a 18 h)