Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Ennuvolat amb pluja 19ºC|11ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Política de privacitat
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, com a responsable d'aquestes.
Responsables del tractament

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Plaça Ajuntament, 1 - 08770 Sant Sadurní d'Anoia
Telèfon 937974900 oac@santsadurni.cat www.santsadurni.cat

Dades de contacte delegat de protecció de dades

sadurnilj@santsadurni.cat
Plaça Ajuntament, 1 08770 Sant Sadurní d'Anoia

Finalitat del tractament

Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia als efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol•licitud

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o surpimir-les, oposar-vos al tractament i sol•lictar-ne la limitació, enviant la vostra sol•licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia o mitjançant la seva seu electrònica https://seuelectronica.santsadurni.cat

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia https://seuelectronica.santsadurni.cat