Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Les sol·licituds es poden presentar fins al 22 de febrer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia necessita cobrir, per urgència, dues places d'agent de policia local. Els aspirants que estiguin interessats a presentar-se a la selecció, han de tenir com a mínim aquestes condicions:

  • Tenir la nacionalitat espanyola, d´acord amb la legislació vigent.
  • Haver complert 18 anys i no superar l'edat màxima de jubilació.
  • Tenir la titulació d´ESO, graduat escolar o equivalent, o bé estar en condicions d´obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  • Tenir una alçada mínima de 1'60 m. les dones i 1'70 m. els homes.
  • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B (nivell intermedi de català) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent segons l´Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Conjuntament a la sol·licitud, s'haurà de declarar no estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari del qual hagi estat separat o inhabilitat, o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven en el cas del personal laboral.

Per tal de fer la selecció es realitzarà una prova psicotècnica i es tindrà en compte els mèrits/experiència, així com la valoració d'una entrevista personal.

Per sol·licitar formar part del procés selectiu, cal presentar una sol·licitud a l'OAC de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia abans de les 15:00 hores del dia 22 de febrer de 2017.

PUBLICAT EL 08.02.2017