Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Descobert 20ºC|4ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Reglament de Participació Ciutadana

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, reconeix el dret de tothom “a la ciutat”, entesa com un espai de participació democràtica i lloc de convivència i de realització humana i, en particular, afirma el dret a la participació política, el dret d´associació, de reunió i de manifestació, i dret a la informació, sense discriminació de cap tipus. La Carta configura igualment l´eficàcia dels serveis públics municipals i el principi de transparència com a drets ciutadans, que cal respectar i garantir.

El Reglament de Participació Ciutadana revela el compromís de l´Ajuntament davant els ciutadans i ciutadanes per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d´acord amb l´ordenament constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

La implicació dels ciutadans i les ciutadanes en el bon funcionament de la vila no es pot limitar a escollir els seus representants en les eleccions municipals. El bon funcionament de la vila no és una responsabilitat exclusiva de l´Administració municipal: la participació activa en entitats i associacions, la corresponsabilització en les decisions que afecten a tots i a totes, l´actitud de civisme i tolerància envers les persones que conviuen a Sant Sadurní d´Anoia, són alguns dels elements clau que permeten configurar una ciutadania conscient i activa, una ciutadania participativa.

L´Ajuntament de Sant Sadurní d´Anoia vol fomentar decididament aquesta concepció de ciutadania. Amb aquesta finalitat vol impulsar de forma prioritària la vida associativa de la vila, assumint el compromís de facilitar de forma continuada suport a les entitats de la vila i duent a la pràctica el principi de subsidiarietat en l´àmbit local. En virtut d´aquest principi, l´Ajuntament no durà a terme polítiques o actuacions concretes que ja duguin a terme entitats o associacions de la vila i treballarà amb l´objectiu d´aplicar formes de gestió pública compartida amb entitats o associacions de la vila per a la prestació de serveis socials, esportius o culturals. És voluntat també d´aquest Reglament la creació i el bon funcionament d´estructures col·lectives de deliberació i acords sobre el funcionament de la vila, que fomentin una reflexió i visió global de Sant Sadurní per damunt de visions limitades a interessos o problemes immediats o de tipus corporatiu. Aquests òrgans, oberts a les entitats i a les persones individuals majors de 16 anys, han de permetre que els ciutadans i les ciutadanes i els càrrecs públics que els representen valorin i debatin conjuntament els temes que els afecten, respectant sempre la capacitat de decisió que té el Govern municipal.

Una de les finalitats d´aquest Reglament és la d´incrementar la formació cívica i democràtica de la ciutadania de Sant Sadurní d´Anoia, donar a conèixer les institucions democràtiques locals i la corresponsabilitat en els afers públics. En aquest sentit, l´Ajuntament assumeix el compromís de facilitar la màxima informació sobre les activitats, obres i serveis municipals per mitjà dels diversos suports materials i tecnològics que avui existeixen i, alhora, de recollir i donar resposta a les opinions i demandes que li arribin a través de qualsevol d´aquests mitjans.

Finalment, l´Ajuntament assumeix que el foment de la participació ciutadana és un concepte i un objectiu que ha d´abraçar la totalitat de les àrees municipals.

Capítol I

Drets de participació dels ciutadans i ciutadanes

Article 1

Dret a la participació

Totes les persones tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics locals directament o mitjançant associacions ciutadanes utilitzant els òrgans i canals de participació establerts en les lleis i en aquest reglament.

Article 2

Dret a la informació

1. Totes les persones tenen dret a rebre informació de les activitats municipals, accedir als arxius públics i utilitzar tots els mitjans d´informació general que estableixi l´Ajuntament.

2. L´Ajuntament facilitarà l´exercici d´aquest dret i establirà els canals d´informació general per atendre les peticions d´informació que pugui fer qualsevol persona, amb les úniques limitacions establertes per les lleis, especialment les que facin referència als drets de protecció a la infància i la joventut, la intimitat de les persones o la seguretat ciutadana.

3. Per poder difondre aquesta informació l´Ajuntament utilitzarà els mitjans de comunicació que en garanteixin la difusió general. Els centres culturals i altres equipaments municipals seran punts de difusió d´aquestes informacions per facilitar-ne la distribució descentralitzada per tot el territori del municipi.

4. als ciutadans i ciutadanes que assisteixin al Ple municipal i ho sol·licitin, se´ls facilitarà l´ordre del dia per tal que el puguin seguir.

Article 3

Dret de petició

1. Totes les persones tenen dret a fer sol·licituds a l´Ajuntament en matèries de la seva competència o demanar aclariments sobre les actuacions municipals, sense més limitacions que les establertes per les lleis. Aquest dret s´exerceix utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret que permeti deixar constància fefaent de la identitat del peticionari i l´objecte de la petició.

2. Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i es presentaran a l´oficina d´atenció ciutadana o registre municipal. També es podran adreçar a qualsevol dels mitjans electrònics o telemàtics establerts per l´Ajuntament. Si es fa de manera col·lectiva caldrà que la identificació dels peticionaris estigui degudament acreditada.

3. L´Ajuntament acusarà rebut de la petició en el termini màxim de 10 dies i l´admetrà a tràmit, llevat que concorrin alguna de les causes següents:

a) insuficiència de l´acreditació del peticionari o peticionaris;

b) l´objecte de petició no és competència de l´Ajuntament;

c) la petició té un tràmit administratiu específic.

En el primer cas caldrà donar un termini de 15 dies per esmenar la manca d´acreditació, transcorregut el qual es considerarà que ha desistit en el procediment. La inadmissió per qualsevol de les altres causes serà objecte de resolució motivada en el termini de 45 dies, comptadors des de l´endemà de la data de presentació de la petició.
4. L´Ajuntament, cas de tenir en compte la petició formulada, donarà resposta al peticionari en un termini màxim de tres mesos informant, si s´escau, de les mesures que s´han pres a l´efecte o de les actuacions previstes per adoptar-les.

Article 4

Dret d´audiència

1. Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en la realització d´actuacions municipals en els quals es manifesti un interès legítim.

2. Amb independència de la possibilitat d´accedir a la tramitació dels expedients administratius, de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest dret es pot exercir mitjançant convocatòria municipal a iniciativa de l´Ajuntament o a proposta ciutadana per tractar temes d´interès ciutadà, d´acord amb la regulació establerta a l´article 19 d´aquest Reglament.

Article 5

Dret a la iniciativa ciutadana

1. La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o activitats municipals. En el marc establert per les lleis, l´Ajuntament regularà:

a) El dret a proposar l´aprovació de projectes o reglaments en els àmbits propis de la seva competència.

b) El dret a proposar assumptes a incloure en l´ordre del dia del Ple Municipal.

c) El dret a sol·licitar a l´Ajuntament que faci determinada activitat d´interès públic municipal comprometent-se els sol·licitants, a aportar mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.

2. Per formular la iniciativa ciutadana sobre propostes d´aprovació de projectes o reglaments serà d´aplicació l´art. 70 bis) apartat 2 de la Llei 7/1985 de 2 d´abril, reguladora de les bases del regim local i es tramitarà d´acord amb allò establert pel Reglament orgànic municipal. En cap cas podran ser objecte d´aquesta iniciativa normes reguladores de tributs o preus públics. L´Ajuntament de Sant Sadurní d´Anoia facilitarà un model per a la seva presentació on s´haurà d´indicar, amb la major claredat, la proposta que es fa tot argumentant, si és possible, els motius que l´aconsellen.

3. Per a efectuar propostes sobre assumptes a incloure a l´ordre del dia del Ple els quals no es refereixin a la iniciativa prevista a l´apartat anterior, s´exigirà que ho sol·liciti un mínim del 10% de les entitats inscrites en el fitxer municipal d´entitats, les quals hauran d´acreditar la seva voluntat, mitjançant certificació de l´acord de l´assemblea en que es decidí. 19ualment, ho podrà sol·licitar qualsevol persona empadronada a la ciutat, amb el suport d´un nombre de signatures no inferior al 30 per cent dels establerts a l´esmentat article 70 bis) apartat 2 de la Llei de bases del règim local. Acomplerts aquests requisits, l´alcalde o alcaldessa resoldrà la sol·licitud motivadament en un termini màxim de 15 dies.

4. La sol·licitud, per tal que l´Ajuntament faci determinada activitat d´interès públic municipal, es podrà formular per qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de ciutadans o ciutadanes mitjançant escrit que indiqui clarament quina actuació es demana i quins mitjans econòmics i/o personals aporten els peticionaris per col. laborar en la se va realització. En el cas de persones menors de 16 anys caldrà que els seus representants legals validin la petició. L´escrit ha de contenir el nom i cognom, de la persona signant, el domicili, el DNI i la seva firma. L´òrgan municipal competent comunicarà al peticionari si és admesa la seva sol·licitud en un termini màxim de 45 dies tot indicant, en cas afirmatiu, quines actuacions es prendran.

Article 6

Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments

1.Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments respecte de l´activitat municipal i dels serveis públics locals, sens perjudici del seu dret a interposar els recursos administratius o jurisdiccionals pertinents.

Els mitjans de presentació de queixes, reclamacions i suggeriments així com el seu tractament seran els establerts a l´article 3 d´aquest Reglament garantint sempre la resposta amb celeritat.

2. L´Ajuntament regularà els procediments per a la defensa dels drets ciutadans i, si s´escau, la creació del Síndic de Greuges Ciutadà o una Comissió Especial de Reclamacions i Suggeriments o qualsevol altra institució adient.

Article 7

Dret d´intervenció en les sessions públiques municipals

1. Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions públiques del Ple Municipal que siguin de caràcter ordinari, d´acord amb les prescripcions següents:

a) Una vegada ja conclosa la sessió del Ple es podrà obrir un torn de precs i preguntes;

b) L´assumpte objecte de la intervenció haurà d´estar directament relacionat amb altres inclosos en l´ordre del dia de la sessió;

c) “La intervenció s´haurà de sol·licitar a l´Alcaldia per escrit o mitjà equivalent, abans de les sis de la tarda del dia anterior al de la celebració de la sessió, per tal de que es pugui examinar a la Junta de Portaveus”.»

d) L´Alcaldia podrà denegar la intervenció si és un assumpte sobre el qual l´Ajuntament no té competències, si no figura en l´ordre del dia o si ja s´ha presentat en una altra ocasió el mateix any;

e) El sol·licitant disposarà de tres minuts per fer la seva intervenció i podrà ser contestat per l´alcalde/essa o regidor/a competent, i tindrà dret a rèplica per un període màxim d´1 minut.

f) No s´admetran intervencions en les sessions extraordinàries o convocades pel tràmit d´urgència.

Article 8

Dret a la consulta popular o referèndum

1. Tots els ciutadans i les ciutadanes inscrits al cens electoral tenen dret a ser consultats directament sobre assumptes del seu interès així com a promoure la consulta popular o referèndum d´acord amb l´article 70 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.

2. La consulta popular o referèndum no podrà consistir mai en matèria tributària ni en les finances municipals i s´haurà de referir a àmbits de la competència municipal. Dins d´una mateixa consulta es pot incloure més d´una pregunta.

3. Per acordar-ne la realització caldrà una majoria del Ple municipal i fer la tramitació corresponent a la Generalitat i a l´òrgan competent de l´Estat.

4. No es podran fer, cada any, més de dues consultes de les indicades en aquest article i no es podrà reiterar una mateixa consulta dins el mateix mandat.

Article 9

Dret a una política de foment de les associacions

Totes les persones tenen dret que l´Ajuntament impulsi polítiques de foment de les associacions per tal d´afavorir l´exercici d´aquest dret fonamental, reforçar el teixit social de la vila i promoure iniciatives d´interès general. L´Ajuntament promourà l´elaboració d´un pla específic de foment i millora de l´associacionisme de la ciutat.

Article 10

Dret a l´accés i la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació

L´Ajuntament de Sant Sadurní d´Anoia promourà l´accés a aquests mitjans afavorint, en la mesura de les seves possibilitats i en el marc de la cooperació tècnica i econòmica amb d´altres administracions i operadors, la connexió a les llars i facilitant punts públics d´accés mitjançant la xarxa d´equipaments i oficines municipals.

Article 11

Dret de reunió

Totes les persones tenen dret a fer servir els locals, equipaments i espais públics municipals per exercir el dret de reunió sense més condicionants que els derivats de les característiques de l´espai i les ordenances municipals, així com del compliment dels requisits exigits quan es tracti de reunions en llocs de trànsit públic o manifestacions, d´acord amb la Llei orgànica 9/1983, reguladora del dret de reunió.

Article 12.

Dret a la promoció efectiva dels drets de participació

1. L´Ajuntament promourà l´exercici efectiu dels drets de participació que es regulen en aquest capítol.

2. D´acord amb aquest Reglament, els drets de participació, llevat del de consulta popular o referèndum, els pot exercir qualsevol persona que tingui un interès legítim respecte dels assumptes que tenen a veure amb l´activitat de l´Ajuntament.

3. En el marc establert per les lleis, l´Ajuntament fomentarà l´associacionisme de les persones i dels grups que es troben en pitjor situació d´interlocutor social i garantirà la participació de les persones immigrants.

Capítol II

L´organització municipal

Secció primera. Sistemes d´informació i comunicació

Article 13

L´Oficina d´Atenció Ciutadana

1. És concebuda com un esglaó primari de la informació municipal que atén les peticions i consultes de la ciutadania des del punt de vista presencial, d´atenció telefònica o telemàtica. En aquest sentit es dotarà dels mitjans tecnològics, organització, coordinació interna i formació i reciclatge del personal municipal adients per garantir una resposta àgil i eficaç a la ciutadania.

2. Igualment l´Oficina d´Atenció al Ciutadana té la funció de registre de peticions, queixes, suggeriments, iniciatives i propostes, així com la realització dels tràmits administratius que es determinin. Podrà recollir els escrits dirigits a altres administracions per traslladar-los als òrgans competents, comunicant-ho a la persona interessada.

3. Les tasques d´aquesta Oficina, que podrà adoptar la denominació que aprovi l´Ajuntament, podran estar assignades a una unitat orgànica adequada, segons l´estructura organitzativa de l´administració municipal.

Article 14.

La pàgina web municipal i el correu electrònic ciutadà

1. L´Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania una pàgina web on es podrà informar de les actuacions d´interès general, dels extractes dels acords dels òrgans de govern i Ple municipal i de l´agenda d´activitats més rellevants del municipi.

2. Aquesta pàgina web informarà amb el màxim detall possible dels projectes d´importància per a la vila. Igualment, es podran fer consultes i tràmits administratius mitjançant els procediments que en el seu moment s´acordin. S´impulsarà a la pàgina web un espai on es puguin presentar idees, opinions, suggeriments i fòrums de debat sobre temes d´interès municipal i similars.

3. Igualment, es procurarà que es desenvolupi, a tot el terme municipal, la xarxa que permeti el millor ús de les tecnologies d´informació i comunicació. L´Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania punts de connexió en equipaments i serveis públics que permetin l´accés a la societat de la informació i la participació.

4. Els grups municipals disposaran d´un espai d´informació a la pàgina web municipal.

Article 15

Els mitjans d´informació locals

1. L´Ajuntament promourà i mantindrà l´edició de publicacions escrites o digitals per tal de transmetre la informació als ciutadans i les ciutadanes i en facilitarà la més àmplia difusió per tota la vila. Es procurarà, especialment, donar a conèixer els projectes previstos per a la vila, els períodes d´informació pública i l´agenda d´activitats.

2. En la mesura de la seva capacitat econòmica i tècnica, l´Ajuntament promourà espais a la ràdio o altres mitjans d´àmbit local on es puguin fer debats i consultes als responsables polítics respecte de les qüestions de competència municipal i d´interès per a la vila, i incloure les opinions dels diferents agents socials i fer difusió dels actes i processos de participació ciutadana que es produeixin.

3. L´Ajuntament promourà la creació d´espais a la vila per a la instal·lació de cartelleres, panells, banderoles i d´altres anàlegs que, d´acord amb les ordenances municipals reguladores d´aquesta activitat, puguin permetre donar publicitat de les activitats d´interès local que realitzen els diferents agents socials de la vila.

Article 16

Guia de tràmits

1. L´Ajuntament elaborarà i mantindrà actualitzada una guia bàsica de tràmits municipals que es publicarà a la pàgina web municipal i serà accessible a tota la ciutadania, per millorar la informació ciutadana i la realització de qualsevol actuació administrativa.

2. L´Ajuntament promourà l´elaboració de “cartes de serveis” duent a terme les adequacions organitzatives necessàries per avançar en la qualitat del servei. En serà contingut essencial l´establiment de mitjans per a l´avaluació i el seguiment dels compromisos de servei, facilitant la participació ciutadana en els processos d´avaluació d´aquests compromisos.

Article 17

Ampliació dels terminis en els procediments administratius

Per facilitar l´accés als expedients administratius i poder exercir eficaçment el dret d´informació i proposta, es podran ampliar els terminis previstos a les normes reguladores del procediment administratiu, en cas d´especial transcendència, mitjançant acord de l´òrgan competent en l´esmentat procediment.

Article 18

Sistema d´informació i comunicació ciutadana

L´Ajuntament promourà l´elaboració d´un pla d´actuació per facilitar i millorar els sistemes d´informació, comunicació i consulta dins l´àmbit de les seves competències.

Secció segona. El debat de “l´estat de la vila”

Article 19.

El debat de “l´estat de la vila”

1. Per tal d´avaluar amb caràcter general la gestió de l´ajuntament es durà a terme un debat de l´estat general de la vila.

2. El període preferent d´aquest debat serà entre el 15 de setembre i el 15 de novembre de cada any del mandat de la Corporació Municipal, tot i que la data concreta serà determinada per l´alcalde i consensuada a la Junta de Portaveus.

3. Es convocarà mitjançant un Ple municipal extraordinari, amb un únic ordre del dia, sense que s´admetin altres mocions, propostes o qüestions.

4. El debat s´obrirà amb l´exposició de l´alcalde, que estarà sotmesa a un límit de temps de 5 minuts. A continuació, intervindran els diferents grups municipals, amb un temps de 5 minuts per a cada grup.

5. Després d´aquesta intervenció, les rèpliques i/o aclariments dels grups municipals constituïts no podran excedir en cap cas de 3 minuts. En finalitzar aquests torns, hi podrà intervenir el públic assistent.

6. Els ciutadans/es que no hagin pogut formular les preguntes per escrit en el temps i en la forma que indica el Reglament ho podran fer en el mateix dia de la celebració del “Debat de l´estat de la vila”. Per això, es destinarà a l´entrada de la sala on se celebri el debat un espai perquè els ciutadans/es puguin formular una pregunta. El responsable de participació ciutadana de l´ajuntament les recollirà i les entregarà al president de la taula del debat de l´estat de la vila amb la finalitat d´incloure-les en el final del debat, sempre que sigui possible per temps i hi guardin relació. En aquesta selecció es tindran en compte els criteris marcats per la Junta de Portaveus
S´acceptaran un màxim de 10 preguntes en total per ordre de recepció i un màxim d´una pregunta per ciutadà/ana.
Perquè aquestes intervencions tinguin lloc caldrà prèviament:
a) Les preguntes dels ciutadans/es hauran de ser formulades per escrit i hauran de ser enregistrades al registre d´entrada, ubicat a l´oficina de l´OAC (Oficina d´Atenció al Ciutadà/ana) i, també, per correu electrònic, via ETRAM.
b) La Junta de Portaveus haurà de donar els vistiplau a aquestes preguntes i acceptar-les per tal que formin part del debat.
c) Les respostes les assumirà el/la regidor/a responsable o representant del grup municipal el qual/la qual disposarà de 2 minuts màxim per a cada resposta.
d) Per tal de garantir que tots els ciutadans/es puguin participar en el debat s´acceptarà un màxim de 3 preguntes per persona que s´hauran de formular amb un temps màxim de 2 minuts.
e) Com a cloenda del debat de “l´estat de la vila” cada grup municipal disposarà de 2 minuts per a emetre les conclusions.

Secció tercera. El fitxer municipal d´entitats

Article 20.

El fitxer municipal d´entitats

1. Concepte i finalitats

El Registre Municipal d´Entitats Ciutadanes que tenen la seva seu social i llur àmbit d´actuació al municipi de Sant Sadurní d´Anoia té per objecte permetre a l´Ajuntament el coneixement del nombre d´associacions i/o entitats existents al municipi, els seus objectius, activitat i representativitat social, amb la finalitat de reconèixer i garantir a les entitats inscrites els drets reconeguts en aquest reglament, en la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i en el decret legislatiu 2/2003 de 28 d´abril pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, en general a contribuir a :
a) Millorar els canals d´informació ciutadana
b) Establir polítiques de promoció i foment del teixit associatiu i social, així com els canals i òrgans de participació ciutadana
c) Redistribuir equitativament els ajuts i les subvencions dels programes de foment municipals
d) Facilitar la tasca i millora de funcionament de les entitats i/o associacions possibilitant-los eines com el suport en infraestructural i posant a la seva disposició la xarxa d´equipaments culturals, socials i esportius i els serveis d´informació, assessorament i formació del teixit associatiu.

S´entendrà pel terme entitats les associacions i les fundacions civils.

2. Naturalesa

El Registre Municipal d´Entitats i Associacions està sotmès a la legislació administrativa, gaudeix de caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona interessada, sense perjudici del que es disposa a l´art. 9. Seran com a dades de caràcter públic la relació d´entitats registrades així com les dades que les entitats hagin autoritzat per fer públiques al fitxer d´entitats.

3. Normativa

1r. El present Reglament municipal es dicta en virtut de les facultats atorgades amb caràcter general per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la LO 15/1999, de 13 de desembre, la Llei 7/1985, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril i al resta de normativa sectorial o supletòria, autonòmica o estatal d´aplicació.

2n. El preceptes d´aquest Reglament que, per sistemàtica normativa incorporin aspectes de la legislació estatal i autonòmica, quedaran automàticament modificats en el moment en què es produeixi la revisió de l´esmentada legislació. Malgrat això, continuaran essent vigents els preceptes d´aquesta disposició reglamentària que siguin compatibles o permetin una interpretació harmònica amb els nous preceptes de la legislació modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d´aquest reglament.

4. Dels interessats/des

1r. Les associacions i/o entitats incloses en l´àmbit d´aquest reglament hauran d´estar inscrites en el Registre Municipal d´Entitats i Associacions per a l´exercici dels drets i accions relatives a les finalitats d´aquest reglament.

2n. Podran inscriure´s totes aquelles entitats i/o associacions sense ànim de lucre que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes de Sant Sadurní d´Anoia. En formaran part, per tant, les associacions veïnals, les associacions de pares i mares, les entitats esportives, les culturals, les recreatives, esplais, ideològiques o polítiques, cíviques, de gent gran, sindicals, empresarials, professionals o qualsevol altra similar legitimada en el marc constitucional democràtic l´àmbit d´actuació de les quals comprengui, en tot cas, el terme municipal o part d´aquest i tinguin dins ell la seva seu social o delegació.

3r. La inscripció en aquest Registre serà requisit necessari per poder presentar-se a la convocatòria d´ajuts destinats a entitats, associacions i/o col.lectius de l´Ajuntament així com a l´ajut per a infraestructures i equipaments municipals. Tanmateix, l´Ajuntament podrà acordar la concessió d´una subvenció o ajut econòmic a entitats no registrades quan estigui plenament justificat per la seva excepcionalitat, importància o rellevància social.

5. Procediment

1r. Les inscripcions es realitzaran amb la presentació de sol.licitud per part dels interessats/des davant el Registre General a l´Ajuntament, a la qual s´haurà d´adjuntar la documentació següent:
a) Estatuts de l´entitat i/o associació.
b) Certificat d´inscripció en el Registre General d´Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars.
c) Domicili social de l´entitat i/o associació.
d) Número d´identificació fiscal (NIF).
e) Relació de càrrecs de direcció o representació i de les persones que els ostenten.
f) Nombre de socis.
g) Les dades relatives al fitxer d´entitats, d´acord amb allò que estipula l´apartat 7.2 d´aquest article.

2n. En el termini de 15 dies, a comptar des de l´endemà de la sol.licitud d´inscripció, es resoldrà per part de l´òrgan competent la inscripció de l´entitat al Registre, sense perjudici de l´ampliació del termini necessari per a esmenes o defectes en la documentació presentada, d´acord amb el que disposa l´article 71 de la Llei 30/1992 i que estableix que aquest període serà de 10 dies. En el cas que l´entitat no presenti la documentació requerida en aquest període es procedirà a donar de baixa la sol.licitud d´inscripció.

3r. L´Ajuntament notificarà a l´entitat la resolució de l´expedient, el número d´inscripció i al seva classificació.

4t. L´òrgan competent resoldrà en igual termini i amb caràcter provisional la inscripció d´aquelles entitats que tot i haver sol.licitat la inscripció en el Registre d´Associacions del Departament de Justícia no tinguin formalitzada encara la inscripció. En aquest cas, les entitats interessades hauran de presentar, en lloc del certificat previst a la lletra b) de l´apartat primer d´aquest article el certificat o còpia compulsada de la sol.licitud d´inscripció al registre de l´administració autonòmica. Aquestes entitats tindran l´estatut d´entitats registrades provisionalment mentre no es resolgui l´expedient definitivament. Gaudiran dels ajuts en infraestructures i equipaments municipals, però fins que no estiguin registrades definitivament no podran optar a les convocatòries de subvencions ni participar en els òrgans i mecanismes de participació formalitzats.

5è. La denegació de la inscripció haurà de ser sempre motivada, segons disposa l´article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

6è. Activitat classificatòria del registre. El registre ha de permetre conèixer la missió principal de les entitats per tal de complir la seva finalitat expressada a l´article 1. És per això, que la base de dades que conformarà el registre recollirà l´entitat en funció també dels seu objectiu estatutari. Aquests àmbits de classificació seran els següents:
- Comerciants, cambres, gremis i col.legis
- Comunicació
- Culturals
- Defensa i protecció d´animals domèstics
- Educació i formació
- Entitats de segon grau (federacions i/o coordinadores d´entitats)
- Esportives
- Gènere i orientació sexual
- Gent gran
- Immigració
- Juvenils
- Medi ambient- ecologistes
- Oci i temps lliure
- Polítiques i sindicals
- Religioses i ideològiques
- Salut, socioassistencials i suport social
- Cooperació al desenvolupament, solidaritat, pau i drets humans
- Veïnals
- Diversos

Aquesta classificació es considera d´ordre administratiu intern i es comunicarà a l´entitat amb la notificació d´alta i número en el registre. L´entitat podrà fer al.legacions si cal a aquesta classificació. En cas de no fer-ne cap en un termini de 15 dies es considerarà vàlida la classificació efectuada.

6. Actualització de dades i cancel.lació d´inscripcions

1r. Quan es produeixi alguna modificació de les dades i documents presentats per l´entitat en la seva inscripció en el Registre Municipal, aquestes estaran obligades a presentar les noves dades al servei gestor en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data en què es modifiqui.

2n. S´entén per dades i documents essencials a l´efecte d´actualització:
a) La reforma d´estatuts.
b) El canvi de domicili social.
c) Els canvis de càrrecs de direcció, junta o representació.
d) Les dades incloses al fitxer d´entitats.

3r. Si alguna entitat no presenta l´actualització de dades o un certificat conforme no han canviat cap de les dades durant un període de dos anys consecutius, es donarà de baixa del Registre mitjançant resolució d´Alcaldia, amb el requisit de l´audiència prèvia de l´entitat interessada.

4t. L´entitat també comunicarà en el termini màxim de 30 dies la dissolució o extinció de l´entitat que produirà a tal efecte la cancel.lació de la inscripció al Registre.

5è. La cancel.lació del Registre també pot ser motivada per la voluntària determinació de l´associació i/o entitat.

7. Fitxer d´associacions i/o entitats

1r. A fi de fomentar el coneixement i la interrelació entre les entitats municipals i entre les entitats i la ciutadania de Sant Sadurní d´Anoia, l´Ajuntament elaborarà i actualitzarà anualment un fitxer d´entitats municipal, el qual inclourà les dades generals i l´activitat bàsica de les entitats que en formin part i serà de domini públic, amb al qual cosa es podran publicar ens els diferents mitjans de comunicació municipal així com ser facilitades a qualsevol ciutadà o ciutadana que demani la informació.

2n. La sol.licitud d´inscripció al Registre anirà acompanyat d´un full modalitzat amb les dades que s´inclouran al fitxer amb l´autorització per part de l´entitat de fer-les públiques o no (total o parcialment). Per a aquelles entitats que no autoritzin la difusió d´aquestes dades, només s´utilitzaran en l´àmbit intern administratiu. Aquestes dades inclouran en un principi:
a) Nom i categoria classificatòria de l´entitat.
b) Adreça.
c) Telèfon/fax.
d) Adreça electrònica/web.
e) Activitats i objectius de l´associació i/o entitat.
Podran incloure´s altres dades que el servei gestor del registre consideri oportunes en un altre moment sempre que es demani l´autorització a l´entitat per incorporar aquesta o aquestes noves dades.

8. Recursos i accions

Contra les resolucions d´alcaldia previstes en el present Reglament les persones interessades podran interposar els recursos pertinents d´acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

9. Protecció de dades

D´acord amb el caràcter públic d´aquest Registre les persones interessades podran accedir a les dades contingudes segons el que preveu l´article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tret les dades de caràcter personal, respecte de les quals serà d´aplicació el que disposa la lo 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la normativa i reglamentació que la desenvolupa.

Secció quarta. Sistema de defensa i protecció dels drets ciutadans

Article 21

Sistema de defensa de la ciutadania

1. En el marc de les competències del govern local, els drets reconeguts a la Constitució, a l´Estatut i a les lleis i en aquest Reglament, seran objecte d´especial protecció per part de l´Ajuntament, que exigirà les responsabilitats adients al personal i a les autoritats municipals que no els respectin o vulnerin el seu exercici.

2. L´Oficina d´Atenció Ciutadana o unitat que presti les funcions d´aquesta, el recull de queixes i reclamacions, la Comissió Especial prevista a l´article 132 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, quan s´escaigui, la possibilitat de reunir-se amb els responsables tècnics i polítics respecte de temes de la seva competència i la Sindicatura Municipal de Greuges, si s´escau, són les peces que conformen aquest sistema de defensa i protecció dels drets, sens perjudici dels recursos administratius o juridisdiccionals pertinents.

3. L´Ajuntament regularà, d´acord amb la llei, el funcionament d´aquests òrgans, unitats o instruments nuclears del sistema de defensa de la ciutadania al municipi.

Capítol III

Òrgans de participació ciutadana

Article 22

Caràcter dels òrgans de participació

1. Tots els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu, d´informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments, d´acord i amb l´abast previst a l´article 69 de la Llei 7/1985, de 15 d´abril, reguladora de les bases del règim local i l´article 154.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2. La constitució d´aquests òrgans és facultativa, llevat dels municipis als quals sigui d´aplicació el títol X de la Llei 57/2003, de mesures de modernització del govern local. La seva creació l´haurà d´acordar el Ple municipal amb el quòrum de majoria absoluta.

Secció primera. El Consell de la vila

Article 23

El Consell de la vila

1. És l´òrgan de participació i deliberació on representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la vila.

2. Les seves funcions principals són debatre els plans d´actuació generals, canalitzar queixes i suggeriments, emetre informes, promoure estudis i fer propostes en matèria de desenvolupament econòmic, local, planificació estratègica de la vila i grans projectes urbans.

A títol orientatiu s´assenyalen específicament les funcions següents:

a) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin demanats per l´alcalde/essa, el Ple municipal o qualsevol Consell municipal de participació.

b) Conèixer i debatre el pla d´actuació municipal i les ordenances i altres disposicions de caràcter general.

c) Proposar l´aprovació de disposicions de caràcter general que seguiran els tràmits establerts a l´article 5.

d) Assessorar el govern municipal respecte de les grans línies de la política i gestió municipal.

e) Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució.

f) Proposar la realització d´audiències públiques d´àmbit de ciutat o inferior.

g) Promoure la realització de processos participatius en temes concrets.

h)Proposar la realització de consultes populars o referèndums o la convocatòria de consells ciutadans.

i) Proposar la realització d´estudis sobre temes d´interès per a la vila i promoure el debat sobre els resultats.


Article 24.

Composició del Consell de la Vila

1.Serà presidit per l´alcalde/essa, o persona en qui delegui i el vicepresident serà escollit en la primera sessió del Consell que es faci a l´inici del mandat corporatiu entre les persones que en són membres i no són representants de l´Ajuntament ni de qualsevol altra administració pública.

La resta de membres del Consell de la Vila són:
I queda així:
a) Un representant de cada consell sectorial i un representant del consell veïnal escollit per cadascun dels plenaris corresponents.
b) un regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals o persona en qui delegui del seu grup municipal.
c) Persones en representació de les organitzacions socials, sindicals, professionals i empresarials més representatives de la vila, nomenades per l´alcalde/essa a proposta pròpia o de qualsevol consell de participació.
d) Persones en representació de les associacions inscrites al Fitxer Municipal d´Entitats, escollit per les mateixes entitats mitjançant el procediment que es determini.
e) Fins a 5 persones d´especial rellevància ciutadana proposades per l´alcalde/essa i nomenades pel consell de la vila.
f) Representants de les administracions públiques amb competència a l´àmbit territorial de la vila, com són ara ensenyament, sanitat, seguretat ciutadana, habitatge, planificació territorial, justícia.
h) Hi podran assistir, amb veu i sense vot, qualsevol regidor/a i el personal tècnic convocat per l´alcalde/essa.

2. L´Ajuntament, en l´acord de creació d´aquest òrgan, podrà fixar el nombre màxim de membres i la composició d´aquest Consell en funció de la representació efectiva existent al municipi, ajustant en tot cas aquesta als apartats de representació establerts en aquest precepte i com a mínim els que estableixin les normes de règim local.

Article 25

Funcionament del Consell de la vila

1. El Consell de la Vila es reunirà al menys un cop l´any, en sessió ordinària, i tantes vegades com sigui convocat per l´alcalde/essa o per 1/3 part dels seus membres. La dinàmica de les sessions i les convocatòries serà acordada mitjançant Reglament elaborat pel Consell de la Vila i aprovat pel Ple municipal.

2. Aquest mateix Reglament podrà preveure la creació d´una Comissió Permanent i determinarà la seva composició i funcions, així com la creació de grups de treball i comissions tècniques que apleguin responsables de serveis públics de la vila que són competència municipal i d´altres administracions.

3. Caldrà preveure especialment el funcionament de les reunions, ja que el nombre elevat de membres del Consell requereix la utilització de metodologies que garanteixin el debat i la participació de tots els membres.

4. El Consell de la Vila haurà de ser renovat cada quatre anys.

5. Cada any, el Consell de la vila debatrà i aprovarà un informe de les actuacions realitzades durant el període i proposarà iniciatives per millorar-les. Aquest informe serà tramès al Ple de l´Ajuntament.

Secció segona. Els consells veïnals

Article 26

Els Consells veïnals

1. El Consell Veïnal és un òrgan de participació amb funcions similars al Consell de la Vila, però limitades a l´àmbit territorial específic dels nuclis rurals del municipi com són: la Prua de can Benet, el mas Esperó, Espiells, can Catassús, Monistrol d´Anoia, Can Romeu i La Fàbrica.

2. L´Ajuntament, mitjançant acord del Ple municipal, crearà el Consell Veïnal dels nuclis de població que es troben al municipi. Així mateix, en aquest acord fixarà el nombre màxim de membres, la composició i el funcionament del Consell Veïnal.

3. No obstant, atenent els criteris d´estructura urbana i el caràcter de vila i no de ciutat de Sant Sadurní d´Anoia, quan el seu creixement urbà impliqui una divisió territorial per districtes o una altra classificació, es podran crear nous òrgans de participació.

Secció tercera. Els consells sectorials

Article 27

Els consells sectorials

1. Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes al voltant de temes concrets d´interès per a la vila com ara: l´escola, la cultura, l´esport, el medi ambient, la joventut, les dones, la gent gran, les persones amb disminució, la cooperació i la solidaritat i altres de similars. Correspon al Ple l´acord de creació dels consells.

2. Els consells sectorials es podran constituir a proposta de l´alcalde/essa o d´un 10% de les entitats inscrites al Registre municipal d´entitats, l´activitat principal de les quals estigui classificada dins del sector en concret.

Article 28. Composició

1. Serà presidit per l´alcalde/essa o regidor/a en qui delegui i la vicepresidència haurà de recaure en qualsevol dels membres del Consell que no pertanyi a la corporació.

2. En podran formar part:
a) Els representants de les entitats inscrites al Registre Municipal d´Entitats que tinguin la seva activitat principal en aquest sector i que manifestin mitjançant acord de la seva assemblea la voluntat de formar-ne part.
b) Fins a 10 persones d´especial rellevància i representació de l´àmbit sectorial proposades pel president del Consell o a proposta de qualsevol membre del Consell i aprovades pel mateix Consell
c) Un regidor/a en representació de cada grup municipal o persona en qui delegui del seu grup municipal.

3. L´Ajuntament, en l´acord de creació d´aquest òrgan, podrà fixar el nombre màxim de membres i la composició d´aquest Consell en funció de la representació efectiva existent al municipi, ajustant en tot cas aquesta als apartats de representació establerts en aquest precepte i com a mínim els que estableixin les normes de règim local.

4. La creació i els funcionament dels Consells Sectorials serà determinat mitjançant acord del Ple municipal.

5. Els Consells Sectorials hauran de ser renovats cada quatre anys.

6. Cada any el Consell sectorial debatrà i aprovarà un informe de les actuacions realitzades durant el període i proposarà iniciatives per millorar-les. Aquest informe serà tramès al Consell de la Vila.

Article 28.

Composició

1. Serà presidit per l´alcalde/essa o regidor/a en qui delegui i la vicepresidència haurà de recaure en qualsevol dels membres del Consell que no pertanyi a la corporació.

2. En podran formar part:
a) Els representants de les entitats inscrites al Registre Municipal d´Entitats que tinguin la seva activitat principal en aquest sector i que manifestin mitjançant acord de la seva assemblea la voluntat de formar-ne part.
b) Fins a 10 persones d´especial rellevància i representació de l´àmbit sectorial proposades pel president del Consell o a proposta de qualsevol membre del Consell i aprovades pel mateix Consell
c) Un regidor/a en representació de cada grup municipal o persona en qui delegui del seu grup municipal.

3. L´Ajuntament, en l´acord de creació d´aquest òrgan, podrà fixar el nombre màxim de membres i la composició d´aquest Consell en funció de la representació efectiva existent al municipi, ajustant en tot cas aquesta als apartats de representació establerts en aquest precepte i com a mínim els que estableixin les normes de règim local.

4. La creació i els funcionament dels Consells Sectorials serà determinat mitjançant acord del Ple municipal.

5. Els Consells Sectorials hauran de ser renovats cada quatre anys.

6. Cada any el Consell sectorial debatrà i aprovarà un informe de les actuacions realitzades durant el període i proposarà iniciatives per millorar-les. Aquest informe serà tramès al Consell de la Vila.

Article 29

Comissions específiques

El Consell de la Vila, el Consell Veïnal o qualsevol Consell sectorial, així com l´alcalde/essa podrà promoure la constitució de comissions de treball específiques per intervenir en temes concrets que es caracteritzin per tenir una durada determinada en el temps.

La composició i el funcionament d´aquestes comissions seran determinats per l´acord de la constitució.

Capítol IV

Foment de les metodologies participatives

Article 30

Foment de les metodologies participatives

Als efectes d´aquest Reglament s´entén per procés participatiu aquell que de manera integral inclou les fases següents:

a) Fase d´informació, mitjançant la qual es tracta de difondre al conjunt de la ciutadania afectada la matèria o projecte sobre el qual es vol demanar la participació, fent servir els mitjans adients.

b) Fase de debat ciutadà, mitjançant el qual i emprant les metodologies adequades, es promou el diagnòstic, debat i propostes de la ciutadania.

c) Fase de retorn, mitjançant el qual es trasllada a les persones participants i al conjunt de la ciutadania el resultat del procés.

Article 31

Utilització de metodologies participatives

El programa d´actuació municipal preveurà cada any, a proposta de l´alcalde/essa, o del Consell de la Vila, quins projectes s´impulsaran mitjançant aquestes metodologies i es recolliran les experiències cada any en una memòria d´avaluació d´aquests processos.

Article 32

L´enquesta popular com a metodologia participativa

L´Ajuntament podrà preguntar als ciutadans/es mitjançant enquesta/es popular/s assumptes que siguin d´interès per al municipi. El Pla Estratègic de Participació definirà el procediment a seguir en la confecció d´aquesta/es enquesta/es.

Disposicions addicionals

Primera

L´Ajuntament promourà l´elaboració d´un pla estratègic de participació que contindrà línies de millora de l´organització municipal per fer-la més permeable a les iniciatives ciutadanes, així com línies de suport a l´estructuració i consolidació del teixit associatiu i l´increment de la consciència ciutadana per intervenir en la millora de la seva vila. Es farà especial èmfasi en els processos educatius per capacitar millor la ciutadania en l´exercici del dret fonamental a participar en els assumptes públics.

Segona

L´aparició de nous models, experiències o sistemes que afavoreixin la participació ciutadana en les accions del govern local podran ser incorporats, a proposta del consell de la Vila, per l´alcalde/essa, a no ser que suposin modificació d´aquest Reglament, en tal cas caldrà que siguin aprovats pel Ple de la Corporació.

Tercera

L´Ajuntament es dotarà dels mitjans tecnològics, organització i coordinació interna, formació i reciclatge del personal municipal adients per garantir una resposta àgil i eficaç a la ciutadania.

Disposició transitòria

Una vegada entri en vigor aquest Reglament, totes les associacions inscrites segons l´article 20 que ara és objecte de modificació, es traspassaran al nou registre, en els termes de la redacció actual de l´article. Per tant, les entitats ja inscrites hauran d´adaptar-se a la nova formulació prevista. Per realitzar aquesta adaptació l´Ajuntament informarà a totes les associacions i/o entitats registrades del nou reglament i disposaran d´un període de 30 dies, a comptar a partir de la notificació del requeriment, si s´escau per presentar la documentació pertinent.

Disposicions derogatòries

Primera

Queda derogada la reglamentació del “Debat de l´estat de la vila” aprovada per acord del Ple municipal de data 24 de maig de 2004.

Segona

Queda derogat el títol tercer “De la participació ciutadana” del Reglament Orgànic Municipal.

Tercera

Queden derogades les disposicions que regulen els Consells Sectorials en funcionament que entrin en contradicció amb la normativa recollida pel present Reglament.

Sant Sadurní d´Anoia, 27 de febrer de 2006.

L´Alcalde, Joan Amat i Solé.

Tramitació Reglament:
Òrgan i data d´aprovació inicial: Ple Municipal de 27 de setembre de 2005.
Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), número 251, de data 20 d´octubre de 2005 i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), número 4496, de data 25 d´octubre de 2005.
Publicació text íntegre: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), número 55, de data 6 de març de 2006.
Data d´entrada en vigor: 15 dies hàbils després d´aquesta publicació.

Modificació article 7.1.c) del Reglament aprovada PLE MUNICIPAL 28/02/2006:

Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal de participació ciutadana, el text íntegre de la qual figura com a annex al present acord.

ANNEX
NOVA REDACCIÓ DE L´ARTICLE 7, 1,C) DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Article 7, 1 c): "La intervenció s´haurà de sol·licitar a l´Alcaldia per escrit o mitjà equivalent, abans de les sis de la tarda del dia anterior al de la celebració de la sessió, per tal de que es pugui examinar a la Junta de Portaveus."

Tramitació:
Òrgan i data d´aprovació inicial: Ple Municipal de 28 de febrer de 2006.
Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), número 59, de data 10 de març de 2006 i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), número 4592, de data 14 de març de 2006.
Òrgan i data d´aprovació definitiva: Ple Municipal de 30 de maig de 2006.
Publicació aprovació definitiva i text íntegre: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), número 139, de data 12 de juny de 2006.
Data d´entrada en vigor: 15 dies hàbils després d´aquesta publicació.


Modificació dels articles 12, 14, 19, 20, 24, 28 del Reglament aprovada PLE MUNICIPAL 05/02/2009:

Tramitació:
Òrgan i data d´aprovació inicial: Ple Municipal de 05 de febrer de 2009.
Publicació: Butlletí Oficial de la Provincia (BOP), núm. 37, de data 12 de febrer de 2009, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), número 5323 de 20 de febrer de 2009 i Diari El Punt de 13 de febrer de 2009.
Publicació aprovació definitiva i text íntegre: Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) de 12 de juliol de 2011, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), número 5961, de 12 de setembre de 2011 i al Taulell d´anuncis de 28 d´agost de 2011.
Data d´entrada en vigor: 15 dies hàbils desprès d´aquesta publicació.